โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ - MBA Logistics Management of Ramkhamhaeng University

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประมวลความรู้ รุ่น ๗

กำหนดการวัน เวลา และสถานที่สอบประมวลความรู้ รุ่นที่ ๗ ณ อาคารศิลาบาตร (SBB ๕๐๑) ชั้น ๕ ห้อง ๕๐๑ **หมายเหตุ นักศึกษาจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยในการเข้าสอบทุกครั้ง  ....

อ่านรายละเอียด »


เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท จ.นครราชสีมา

มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการฯ จ.นครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป....

อ่านรายละเอียด »